Regulamin

Warunki i informacje dla klientów

I. Ogólne warunki handlowe

§ Podstawowe warunki 1

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, które zawierasz z nami jako dostawca (SZYBKI HANDEL LTD.

) za pośrednictwem strony internetowej https://www.istabreeze.com/online/. Chyba że inaczej

uzgodnione, włączenie wszelkich warunków, które mogłeś zastosować jest sprzeczne.

(2) Konsumenci w rozumieniu poniższych przepisów to każda osoba fizyczna, która dokonała legalnej transakcji

Cele, które nie dotyczą głównie ich działalności komercyjnej ani niezależnej działalności zawodowej

można przypisać. Przedsiębiorca to każda osoba fizyczna lub prawna lub osoba prawna

Partnerstwo, które przy zawieraniu transakcji prawnej w ramach niezależnego zawodu lub

działalność komercyjna.

 

§ Zawarcie umowy przez 2

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Odpowiedni produkt dostarczymy już na naszej stronie internetowej

wiążąca oferta zawarcia umowy na wskazany w opisie przedmiotu

Warunki

(3) Umowa zawierana jest za pośrednictwem systemu koszyków online w następujący sposób:

Towary przeznaczone do zakupu są umieszczane w „koszyku”. Za pomocą odpowiedniego przycisku w

Na pasku nawigacyjnym możesz wywołać „koszyk” i wprowadzić tam zmiany w dowolnym momencie.

Po wywołaniu strony „Kasa” i wprowadzeniu danych osobowych oraz płatności i

Wreszcie warunki wysyłki zostaną ponownie wyświetlone na stronie przeglądu zamówień.

Jeśli posiadasz system płatności natychmiastowych jako metodę płatności (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort)

albo zostaniesz przekierowany na stronę przeglądu zamówień w naszym sklepie internetowym, albo zrobisz to

najpierw przekazane na stronę internetową operatora systemu płatności natychmiastowych.

Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub

Wprowadź swoje dane wcześniej. Na koniec wrócisz do naszego sklepu internetowego na stronie przeglądu zamówień

zaleceniami.

Przed złożeniem zamówienia masz możliwość przejrzenia wszystkich informacji tutaj

zmienić (również za pomocą funkcji „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulować zakup.

Składając zamówienie za pomocą przycisku „zamów z płatnością”, deklarujesz

prawnie wiążąca akceptacja oferty, na mocy której umowa zostaje zawarta.

(4) Twoje zapytania dotyczące utworzenia oferty nie są dla ciebie wiążące. Zapewnimy Ci to

wiążąca oferta w formie tekstowej (np. e-mailem), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich w związku z zawarciem umowy

wymagane informacje są częściowo zautomatyzowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego musisz to zapewnić

adres e-mail, który przechowujesz u nas jest poprawny, odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony

aw szczególności nie zapobiegają temu filtry SPAM.

§ Zastrzeżenie 3, zastrzeżenie własności

(1) Z prawa do zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy to roszczeń z tego samego tytułu

Stosunek umowny.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują również następujące zasady:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności towarów do momentu, gdy wszystkie roszczenia z

bieżące relacje biznesowe. Zastaw składa się przed przeniesieniem własności zastrzeżonych towarów

lub przeniesienie zabezpieczeń niedozwolone.

b) Możesz odsprzedawać towary w zwykłym toku działalności. W takim przypadku wkrocz teraz

wszelkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, które przypadają Tobie od odsprzedaży, do nas

zaakceptuj zadanie. Ponadto jesteś upoważniony do odbioru roszczenia. Jeśli chodzi o twoje

Zastrzegamy sobie jednak prawo do nie wywiązywania się z zobowiązań płatniczych w odpowiedni sposób

poruszaj się w sobie.

c) Jeżeli zastrzeżone towary zostaną połączone i zmieszane, nabywamy współwłasność nowej pozycji w

Stosunek wartości faktury za zarezerwowane towary do innych przetwarzanych obiektów w

Czas przetwarzania.

d) Zobowiązujemy się zwolnić papiery wartościowe, do których jesteśmy uprawnieni, na żądanie użytkownika, o ile:

Możliwa do zrealizowania wartość naszego zabezpieczenia przewyższa należność, którą należy zabezpieczyć o ponad 10%. Wybór

bezpieczeństwo, które ma zostać zwolnione, spoczywa na nas.

§ Gwarancja 4

(1) Istnieją ustawowe prawa gwarancyjne.

(2) Oczywiście, jako konsument jesteś proszony o natychmiastowe zakończenie dostawy

Sprawdź wady i uszkodzenia transportowe i jak najszybciej skontaktuj się z nami i spedytorem

komunikować się. Nieprzestrzeganie tego nie będzie miało wpływu na wymagania prawne

Roszczenia gwarancyjne.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują odstępstwa od powyższych przepisów gwarancyjnych:

a)  Tylko nasze własne informacje i opis produktu

Producent zgodnie z ustaleniami, ale nie inne reklamy, promocje publiczne i oświadczenia

 Producent

b) W przypadku wad zapewniamy gwarancję usunięcia lub późniejszej dostawy według naszego uznania. Bije 

Jeśli wada nie zostanie usunięta, możesz poprosić o zmniejszenie lub odstąpić od umowy. The

Usunięcie wad uznaje się za nieudane po drugiej nieudanej próbie, jeśli nie w szczególności

skutkuje czymś innym w naturze rzeczy lub wady lub w innych okolicznościach. W przypadku

Rektyfikacja nie musimy ponosić zwiększonych kosztów dostarczenia towaru do klienta

miejsce inne niż miejsce wykonania, pod warunkiem że przesyłka nie jest zgodna z przeznaczeniem

odpowiada towarom.

c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Skrócenie czasu nie ma zastosowania:

- zawinione wyrządzenie szkody w wyniku obrażeń życia, kończyny lub szkody, którą możemy przypisać nam

Uszczerbek na zdrowiu i inne szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;

- o ile złośliwie ukryliśmy wadę lub przyjęliśmy gwarancję jakości produktu

mieć;

- dla rzeczy, które zostały użyte w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem, oraz

spowodował jego niedobór;

- w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, które masz przeciwko nam w związku z prawami do wad.

§ 5 Wybór prawa, miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim czyni to obowiązkowym

Ochrona zapewniana przez przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu

jest wycofane (zasada przychylności).

(2) Miejsce świadczenia wszystkich usług wynikających z istniejących z nami relacji biznesowych oraz miejsce jurysdykcji

jest naszą siedzibą, o ile nie jesteś konsumentem, ale handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub

są funduszami specjalnymi prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie masz ogólnego miejsca jurysdykcji

Niemcy lub UE lub mają miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w chwili wniesienia skargi

nie jest znane Nadal pozostaje także prawo do wezwania sądu w innym legalnym miejscu jurysdykcji

nie ma na to wpływu.

(3) Postanowienia Konwencji o sprzedaży ONZ wyraźnie nie mają zastosowania.

II. Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

SZYBKI HANDEL LTD.

2B SERDIKA STR FL.3, BIURO 1

8000 BURGÓW

Bułgaria

Telefon: + 359 87 781 9900

E-mail: info@istabreeze.com

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska zapewnia platformę dla pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS)

gotowy, dostępny pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

2. Informacja o zawarciu umowy

Techniczne etapy zawarcia umowy, zawarcie samej umowy i opcje korekty

odbywać się zgodnie z postanowieniami „zawarcia umowy” naszego generała

Warunki (część I.).

3. Językiem umowy, przechowywanie tekstu Traktatu

3.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2 Nie zapisujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia online

System koszyków może wydrukować dane kontraktu za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce lub

być zabezpieczony elektronicznie. Po otrzymaniu zamówienia przez nas dane zamówienia stają się legalne

przepisane informacje dla umów zawieranych na odległość oraz ogólne warunki handlowe

wysłane do ciebie e-mailem.

3.3 Jeśli masz ofertę spoza systemu koszyków online, otrzymasz wszystkie dane umowy w ramce

wiążąca oferta wysłana w formie tekstowej, np. pocztą elektroniczną, którą wydrukujesz lub elektronicznie

może zabezpieczyć.

4. kodeksy postępowania

4.1 Posiadamy pieczęć jakości pieczęci kupujących dealership management AG i wraz z nią

podlega również kodeksowi postępowania Ecommerce Europe Trustmark, dostępnemu pod adresem:

https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf i

https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Podstawowe właściwości towarów lub usług

Zasadnicze cechy towarów i / lub usług można znaleźć w danej ofercie.

6. Ceny i metody płatności

â € <6.1 Ceny podane w odpowiednich ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite

obejmują wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

6.2 Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Masz na myśli korespondenta

wyznaczony przycisk na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie będzie w trakcie

Proces zamówienia jest pokazany osobno i musi być poniesiony przez ciebie, chyba że

darmowa wysyłka jest obiecana.

6.3 Jeśli dostawa zostanie zrealizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, nie możemy ponosić odpowiedzialności

powstają dodatkowe koszty, takie jak opłaty celne, podatki lub opłaty za przekaz pieniężny (przelew lub

Opłaty walutowe instytucji kredytowych), które ponosi użytkownik.

6.4 Poniesione koszty przelewu (opłaty bankowe lub opłaty kursowe)

Jesteś odpowiedzialny za płatności w przypadkach, gdy dostawa odbywa się do państwa członkowskiego UE

ale został zainicjowany poza Unią Europejską.

6.5 Dostępne metody płatności znajdują się pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem

pokazane na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.6 O ile nie określono inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia o płatność z

zawarł umowę niezwłocznie wymagalną do zapłaty.

7. dostawa 

7.1 Można znaleźć warunki dostawy, datę dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy

pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

7.2 Jeśli jesteś konsumentem, jest regulowane przez prawo, że ryzyko przypadkowej utraty i

przypadkowe pogorszenie stanu rzeczy sprzedanej podczas wysyłki tylko wtedy, gdy towar zostanie przekazany

Przechodzi niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to Ciebie

niezależnie przedsiębiorstwo transportowe niewymienione przez przedsiębiorcę lub inne do wykonania

Wysłałem określoną osobę.

Czy jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka jest na własne ryzyko.

8. Prawne prawa gwarancyjne

Odpowiedzialność za wady opiera się na regulaminie „Gwarancja” w naszym Ogólnym

Warunki (część I).

Niniejsze warunki i informacje dla klientów zostały utworzone przez prawników specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. 

 

Ostatnia zmiana: 19.11.2018